Nokia 105 - Autorių teisės ir kita informacija

background image

Autorių teisės ir kita informacija

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu „Microsoft Mobile Oy“ deklaruoja, kad šis RM-908 gaminys atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus

ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje www.nokia.com/global/declaration/

declaration-of-conformity.
Atsižvelgiant į regioną, tam tikri produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. „Microsoft Mobile“ išskirtinai savo

nuožiūra gali iš dalies arba visiškai keisti arba taisyti paslaugas arba jas nutraukti. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės

į pardavėją arba paslaugų teikėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti

taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.
Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo

ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią

informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Microsoft Mobile“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be

išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.
Kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Microsoft Mobile“, nei jos licencijų teikėjai jokiomis aplinkybėmis neprisiima atsakomybės

už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių nulemtus ar netiesioginius nuostolius, kad

ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

© 2014 „Microsoft Mobile“. Visos teisės saugomos įstatymo.

23

background image

Draudžiama bet kokiu būdu atgaminti, persiųsti ar platinti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško

bendrovės „Microsoft Mobile“ leidimo. Bendrovės „Microsoft Mobile“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Microsoft Mobile”

pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.
„Microsoft Mobile“ neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba

pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia

yra.
Atsižvelgiant į regioną, tam tikri produktai, paslaugos ir funkcijos gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą

tam tikromis kalbomis teiraukitės vietinio pardavėjo.
TM & © „Microsoft Mobile“, 2014. Visos teisės saugomos. „Nokia“ yra „Nokia Corporation“ TM. Trečiųjų šalių produktai /

pavadinimai gali būtų atitinkamų savininkų prekių ženklai.
Suteikta licencija „MPEG-4 Visual Patent Portfolio License“ naudoti gaminį: 1) asmenine ir nekomercine veikla užsiimantiems

naudotojams asmeniniais ir nekomerciniais tikslais, atsižvelgiant į informaciją, atitinkančią standartą „MPEG-4 Visual Standard“

ir 2) atsižvelgiant į licencijuoto vaizdo įrašų teikėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašą. Nesuteikta ir nenumatyta licencija naudoti

prietaisą kitais tikslais. Papildomos informacijos, įskaitant dėl naudojimo reklamos, vidaus ir komercinių tikslų, galima gauti iš

įmonės MPEG LA, LLC. Žr. www.mpegla.com.

© 2014 „Microsoft Mobile“. Visos teisės saugomos įstatymo.

24