Nokia 105 - Baterijos ir kroviklio saugumas

background image

Baterijos ir kroviklio saugumas

Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį. Norėdami atjungti kroviklį arba priedą, traukite už kištuko,

bet ne už laido.
Jei nenaudojate kroviklio, atjunkite jį. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.
Visada laikykite bateriją 15–25 °C temperatūroje, kad optimaliai veiktų. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir

trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.
Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos. Taip galite sugadinti

bateriją ar kitus daiktus.

© 2014 „Microsoft Mobile“. Visos teisės saugomos įstatymo.

21

background image

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Laikykitės vietinių taisyklių. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti.

Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.
Neardykite, nepjaustykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir kitaip nepažeiskite baterijų. Jei iš baterijos teka skystis,

saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės

medicinos pagalbos. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant

jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.
Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neaprobuotas ar nesuderinamas baterijas

ar kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų patvirtinimų ir garantijų. Jei manote, kad baterija arba

kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba

kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose. Neįkraukite prietaiso žaibavimo metu.