Nokia 105 - Prietaiso priežiūra

background image

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, akumuliatoriumi, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums užtikrinti prietaiso

veikimą.

Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia

elektrines grandines. Jei prietaisas sudrėko, išimkite akumuliatorių ir išdžiovinkite prietaisą.

Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose.

Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sugadinti prietaisą arba akumuliatorių.

Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir jį

sugadinti.

Neatidarykite prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.

Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.

Prietaiso arba baterijos negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Neatsargiai elgdamiesi galite sudaužyti prietaisą.

Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.

Prietaiso negalima dažyti. Nudažytas prietaisas gali veikti netinkamai.

Kad prietaisas geriau veiktų, retkarčiais jį išjunkite ir išimkite bateriją.

Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.

Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties

kortelėje arba kompiuteryje, arba svarbią informaciją užsirašykite.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą.

Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Visas prietaiso medžiagas galima

atkurti kaip medžiagas ir energiją. Norėdami sužinoti apie „Nokia“ gaminių perdirbimą, apsilankykite www.nokia.com/recycle.
Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas

Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus

nebetinkamus naudoti elektrinius ir elektroninius gaminius ir baterijas reikia atiduoti į atskiras surinkimo vietas. Neišmeskite šių

gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių – nuvežkite juos perdirbti. Informacijos apie artimiausią perdirbimo punktą ieškokite

vietinėje atliekų surinkimo įmonėje arba eikite į svetainę www.nokia.com/support. Išsamesnės informacijos apie prietaiso

aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.