Nokia 105 - Autortiesības un cita informācija

background image

Autortiesības un cita informācija

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Līdz ar šo Microsoft Mobile Oy deklarē, ka šis RM-908 izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem

ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams vietnē www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-

conformity.
Noteiktu izstrādājumu, funkciju, lietotņu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Microsoft Mobile var pēc saviem

ieskatiem mainīt, koriģēt vai pārtraukt savus pakalpojumus pilnībā vai daļēji. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar

izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē

ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.
Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, “kāds tas ir”. Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek

sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā

uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Microsoft Mobile patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma

pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.
Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Microsoft Mobile vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai

ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par tīšiem, nejaušiem, izrietošiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem.
Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, nodošana vai izplatīšana jebkurā veidā bez Microsoft Mobile rakstiskas

atļaujas ir aizliegta. Microsoft Mobile īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Microsoft Mobile patur tiesības bez iepriekšēja

brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.
Microsoft Mobile nepārstāv, nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu lietotņu

funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu. Lietojot lietotni, jūs piekrītat, ka tā tiek pasniegta tāda, kāda tā ir.
Noteiktu izstrādājumu, pakalpojumu un funkciju pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Detalizētu informāciju un valodu

pieejamību noskaidrojiet pie vietējā izplatītāja.

© 2014 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

23

background image

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas. Nokia ir Nokia Corporation preču zīme. Trešo pušu produkti/nosaukumi

var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes.
Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai

lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un

nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences

netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un

komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. www.mpegla.com.

© 2014 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

24