Nokia 105 - Jūsu drošībai

background image

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu

plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.

IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS
Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālruņu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un

būt bīstama, piem., lidmašīnā, slimnīcās vai medicīnisku ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā

un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi. Šādās vietās ievērojiet visus norādījumus.

SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ
Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas

netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI
Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.

KVALIFICĒTA APKOPE
Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

AKUMULATORI, LĀDĒTĀJI UN CITAS PAPILDIERĪCES
Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un citas papildierīces, ko Microsoft Mobile ir

apstiprinājis lietošanai ar šo ierīci. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.
SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA
Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

DZIRDES AIZSARDZĪBA
Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties ilgstoši mūziku lielā skaļumā.

Ievērojiet piesardzību, turot ierīci pie auss, kamēr tiek lietots skaļrunis.

© 2014 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

4