Nokia 105 - Copyright- en andere vermeldingen

background image

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart Microsoft Mobile Oy dat dit product RM-908 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante

bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:

www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.
De beschikbaarheid van producten, functies, apps en diensten kan per regio verschillen. Microsoft Mobile kan naar eigen oordeel

haar diensten in zijn geheel of gedeeltelijk wijzigen, corrigeren of beëindigen. Neem voor meer informatie contact op met uw

dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en

regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.
De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht,

wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij

© 2014 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

23

background image

uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de

verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Microsoft Mobile behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder

voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.
Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Microsoft Mobile of een van haar licentiehouders

onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele

of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.
Reproductie, overdracht of distributie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van Microsoft Mobile is verboden. Microsoft Mobile hanteert een beleid van continue ontwikkeling.

Microsoft Mobile behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen

in de producten die in dit document worden beschreven.
Microsoft Mobile doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit,

inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een applicatie te gebruiken erkent u

dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt.
De beschikbaarheid van bepaalde producten, diensten en functies kan per regio verschillen. Neem contact op met uw lokale

dealer voor meer informatie en de beschikbaarheid van taalopties.
TM & © 2014 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden. Nokia handelsmerk (TM) van Nokia Corporation. Producten/namen

van derden kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren zijn.
Dit product is in licentie gegeven onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik

in verband met informatie die is gecodeerd overeenkomstig de MPEG-4 Visual Standard door een consument die is betrokken

bij persoonlijke en niet-commerciële activiteiten en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-video die wordt geleverd door een

gelicentieerde videoprovider. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor enig ander gebruik. Extra informatie, inclusief

informatie die betrekking heeft op promotionele, interne en commerciële toepassingen, kunt u verkrijgen bij MPEG LA, LLC. Zie

www.mpegla.com.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

24