Nokia 105 - Avtorske pravice in ostala obvestila

background image

Avtorske pravice in ostala obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

Družba Microsoft Mobile Oy izjavlja, da je ta izdelek RM-908 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami

Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu www.nokia.com/global/declaration/declaration-

of-conformity.
Dostopnost izdelkov, funkcij, aplikacij in storitev se lahko razlikuje od regije do regije. Družba Microsoft Mobile lahko po lastni

presoji spremeni, popravi ali prekine svoje storitve v celoti ali deloma. Več informacij dobite pri prodajalcu ali ponudniku storitev.

Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in

drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.
Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost

ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo

za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Družba Microsoft Mobile si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali

njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.
Družba Microsoft Mobile ali njeni licencedajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo

podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način,

kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.
Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati ali distribuirati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega

dovoljenja družbe Microsoft Mobile. Družba Microsoft Mobile nenehno razvija svoje izdelke. ter si pridržuje pravico do sprememb

in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.
Družba Microsoft Mobile ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino

ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija

ponujena takšna, kakršna je.
Nekateri izdelki, storitve in funkcije v nekaterih regijah morda niso na voljo. Za podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo,

se obrnite na lokalnega prodajalca.
TM & © 2014 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane. Nokia je blagovna znamka družbe Nokia Corporation. Izdelki/imena tretjih

oseb so morda blagovne znamke njihovih lastnikov.

© 2014 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

22

background image

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo

podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo

video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne

izrecno ne vsebovano, nobene druge uporabe, razen uporabe, navedene zgoraj. Dodatne informacije, vključno z informacijami,

ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Glejte

www.mpegla.com.

© 2014 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

23