Nokia 105 - Copyright och annan information

background image

Copyright och annan information

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

Härmed intygar Microsoft Mobile Oy att produkten RM-908 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Deklarationen om överensstämmelse finns publicerad på

www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.
Tillgången på produkter, funktioner, program och tjänster kan variera mellan olika regioner. Microsoft Mobile kan, efter eget

gottfinnande, ändra, korrigera eller avsluta någon av sina tjänster helt eller delvis. Kontakta återförsäljaren eller

tjänsteleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar

och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.
Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något

slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet

och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Microsoft

Mobile förbehåller sig rätten att revidera dokumentet eller dra tillbaka det när som helt utan föregående meddelande.
Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Microsoft Mobile eller någon av dess licensgivare under inga

omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador,

oavsett orsaken till förlusten eller skadan.
Mångfaldigande, överföring eller distribution av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan

föregående skriftlig tillåtelse från Microsoft Mobile, är förbjuden. Microsoft Mobile utvecklar ständigt sina produkter. Microsoft

Mobile förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående

meddelande.
Microsoft Mobile gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer

enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet

tillhandahålls i befintligt skick.

© 2014 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

22

background image

Tillgången på specifika produkter, tjänster och funktioner kan variera mellan olika regioner. Kontrollera detaljer samt tillgängliga

språkalternativ med din lokala återförsäljare.
TM & © 2014 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna. Nokia är ett varumärke som tillhör Nokia Abp. Tredje parts produkter/

namn kan tillhöra sina respektive ägare.
Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för privat och icke-kommersiellt bruk i samband

med information som kodats av en konsument enligt MPEG-4 Visual Standard för privat och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för

användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licensierad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller

underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt

bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se www.mpegla.com.

© 2014 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

23