Nokia 105 - คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

background image

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 1.48

วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล ้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช ้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติประกาศกําหนด