Nokia 105 - คำตอบสำหรับ​การเข้า​ใช้งาน

background image

คําตอบสําหร ับการเข้าใช้งาน

Microsoft Mobile มีหน้าที่ในการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สะดวกต่อการใช ้งานสําหรับผู ้ใช ้ทุกคน รวมทั้งผู ้ไร ้ความสามารถด ้วย สําหรับข ้อมูลเพิ่ม

เติม โปรดไปที่ www.nokiaaccessibility.com