Nokia 105 - ลิขสิทธิ์​และคำชี้​แจงอื่นๆ

background image

ลิขสิทธิ์และคําชี้แจงอื่นๆ

คําประกาศเรื่องความสอดคล้อง

Microsoft Mobile Oy (Ltd) ขอประกาศในที่นี้ว่า RM-908 ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล ้องกับข ้อกําหนดที่จําเป็นและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข ้องของ

Directive 1999/5/EC ท่านสามารถอ่านสําเนาของประกาศเรื่องความสอดคล ้องได ้ที่ www.nokia.com/global/declaration/

declaration-of-conformity

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ แอพ และบริการต่างๆ ที่มีให ้บริการอาจแตกต่างไปตามภูมิภาค Microsoft Mobile อาจอาศัยดุลยพินิจของตนเองแต่เพียง

ผู ้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก ้ไข หรือยกเลิกบริการใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการ สําหรับข ้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายหรือผู ้

ให ้บริการของท่าน เครื่องรุ่นนี้ประกอบด ้วยสินค ้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต ้บังคับของกฎหมายและข ้อบังคับด ้านการส่งออก

ของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห ้ามกระทําการใดๆ ที่ขัดแย ้งต่อกฎหมาย

เนื้อหาในเอกสารนี้ให ้ข ้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและมิได ้จํากัดเพียงการรับ

ประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑ์ที่จําหน่าย และความเหมาะสมในการใช ้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต ้อง

© 2014 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

25

บาย

background image

ความเชื่อถือได ้หรือข ้อมูลในเอกสารนี้ เว ้นแต่กฎหมายที่ใช ้บังคับระบุไว ้เท่านั้น Microsoft Mobile มีสิทธิในการแก ้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ได ้

ทุกเมื่อโดยไม่ต ้องบอกกล่าวล่วงหน ้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช ้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต ้สถานการณ์ใด Microsoft Mobile หรือผู ้ให ้อนุญาตรายใดของ Microsoft

Mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข ้อมูลหรือรายได ้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติการณ์ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหาย

ทางอ ้อมไม่ว่าจะด ้วยสาเหตุใด

ห ้ามทําซํ้า ส่งต่อ จําหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได ้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์

อักษรจาก Microsoft Mobile Microsoft Mobile ดําเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Microsoft Mobile จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง

และปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว ้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

Microsoft Mobile จะไม่รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใช ้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผใู้ช ้จากแอ พลิเคชน

ั่

ของบริษัทอื่นที่มาพร ้อมกับอุปกรณ์ของท่าน ท่านจะทราบว่าแอพเหล่านั้นได ้รับการจัดเตรียมให ้ในแบบที่เป็นได ้โดยการใช ้งานแอพนั้น

ผลิตภัณฑ์ บริการ และคุณสมบัติบางอย่างอาจแตกต่างไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวเลือกภาษาที่มีให ้เลือกใช ้ได ้

จากตัวแทนจําหน่ายในประเทศของท่าน

TM & © 2014 Microsoft Mobile. สงวนลิขสิทธิ์ Nokia เป็นเครื่องหมายการค ้าของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์/ชื่อบริษัทอื่นอาจ

เป็นเครื่องหมายการค ้าของผู ้เป็นเจ ้าของอื่นๆ ตามลําดับ

ผลิตภัณฑ์นี้ได ้รับอนุญาตภายใต ้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สําหรับการใช ้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ในการเชื่อม

ต่อกับข ้อมูลที่เข ้ารหัสให ้เป็นไปตามข ้อกําหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค ้าเพื่อใช ้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และ (ii)

สําหรับใช ้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู ้ให ้บริการวิดีโอที่ได ้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให ้ใช ้ หรือใช ้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข ้อมูลเพิ่มเติมรวม

ถึงข ้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช ้งานภายในและการใช ้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได ้จาก MPEG LA, LLC โปรดดูที่

www.mpegla.com

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล ้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทช. มท. 004-2548 และข ้อกําหนดอื่นของ กทช.

ข้อกําหนดการใช้

เราใส่ใจสิทธิส่วนบุคคลของท่าน

Microsoft Mobile รวมถึงบริษัทในเครือมีความแน่วแน่ในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามความคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล

และกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลที่มีการบังคับใช ้ นโยบายการรักษาข ้อมูลส่วนบุคคลนี้ (”นโยบาย”) แสดงให ้เห็นว่าเรารวบรวมและใช ้ข ้อมูล

ส่วนบุคคลซึ่ง Microsoft Mobile เป็นผู ้ควบคุมข ้อมูลอย่างไร หรือเราอ ้างอิงถึงการบังคับใช ้นโยบายนี้อย่างไร “ข ้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข ้อมูล

ที่เกี่ยวข ้องกับท่านหรือปัจเจกบุคคลอื่นที่สามารถระบุตัวตนได ้

เราจะให ้ข ้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเฉพาะเป็นรายผลิตภัณฑ์หรือบริการในสําหรับนโยบายนี้และคําบอกกล่าว (notice) อื่นที่อาจจะพบเห็น

ในขณะใช ้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ถ ้าหากมีความแตกต่างระหว่างคําบอกกล่าวและนโยบายนี้ ต ้องพิจารณาคําบอกกล่าวเป็นสําคัญ

ซอฟท์แวร์บนอุปกรณ์ (device) ของท่านอาจเข ้าถึงข ้อมูลของท่าน ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอาจจะมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์และบริการของบริษัท

อื่นที่มีนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของตนเอง Microsoft Mobile จะไม่รับผิดชอบการดําเนินการด ้านนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทอื่น และ

เราขอแนะนําให ้ท่านอ่านคําบอกกล่าวด ้านสิทธิส่วนบุคคลของบริษัทดังกล่าว

ถ้าท่านไม่เห็นชอบก ับนโยบายนี้ โปรดอย่าใช้ผลิตภ ัณฑ์และบริการของเราหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ Microsoft Mobile

เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง?

เราเก็บรวบรวมข ้อมูลส่วนบุคคลและข ้อมูลอื่นๆ ของท่านเมื่อท่านซื้อ ใช ้ หรือลงทะเบียนในผลิตภัณฑ์และบริการ เข ้าร่วมการโฆษณาหรือการ

ทําวิจัยหรือกิจกรรมอื่นใดที่มีการติดต่อสื่อสารกับเรา รวมถึงประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

การเริ่มเปิดการใช้งานผลิตภ ัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft Mobile อาจต ้องมีการเปิดการใช ้งานทางอิเล็กทรอนิคส์ซึ่งตัวระบุ (identifier) อุปกรณ์โทรศัพท์

เคลื่อนที่และประเภทแอพพลิเคชัน หมายเลขโทรศัพท์ และอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเฉพาะ แอพพลิเคชัน เครือข่าย และการสมัคร

สมาชิกจะถูกส่งไปยัง Microsoft Mobile อาจมีการจัดเก็บตําแหน่งอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะที่เปิดเครื่องเป็นครั้งแรกด ้วย ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับรุ่นอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่และการตั้งค่า

การใช้ผลิตภ ัณฑ์และบริการ

เมื่อท่านเข ้าสู่การให ้บริการแบบออนไลน์ เว็บเซิร์ฟเวอร์จะสร ้างประวัติการเข ้าใช ้บริการโดยอัตโนมัติ โดยทั่วไปแล ้วประวัตจะบ

นทึก

หมายเลขประจําเครื่องคอมพิวเตอร์, จํานวนครั้งที่เข ้าใช ้, บริการแหล่งการเชื่อมต่อไซต์, หน ้า (page) ที่เข ้าชม, ลิงค์และลักษณะ

การปฏิบัติการ (feature) ที่ใช ้, เนื้อหาที่อ่านหรือที่ต ้องการ, ประเภทบราวเซอร์หรือแอพพลิเคชัน, ภาษาและข ้อมูลอื่น โปรดดูนโยบาย

เรื่อง Cookie (Cookie Policy)

แอพพลิเคชันของเราอาจจะติดต่อกับเซิฟเวอร์ของท่านเป็นระยะๆ เช่น เพื่อตรวจการเปลี่ยนแปลงข ้อมูลให ้ทันสมัย (update) หรือส่งข ้อมูล

ที่เกี่ยวข ้องกับการใช ้บริการมาให ้แก่เรา เราอาจจะเชิญท่านเข ้าร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการหรือโครงการวิจัยซึ่งมี

การเก็บข ้อมูลรายละเอียด สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดของนโยบายนี้

© 2014 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

26

background image

ข้อมูลที่มอบให้เรา

เมื่อท่านสร ้างบัญชี, ซื้อสินค ้า, ร ้องขอบริการ, เข ้าร่วมการวิจัยหรือการโฆษณาหรือการติดต่อสื่อสารกับเรา เราอาจสอบถามข ้อมูลของท่าน

เช่น ชื่อ, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, ถนน, ชื่อผู ้ใช ้ และรหัสผ่าน, ผลตอบรับ, ข ้อมูลที่เกี่ยวข ้องกับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่, อายุ, เพศ

และภาษา, หมายเลขบัญชีธนาคาร, รายละเอียดบัตรเครดิตและข ้อมูลทางการเงินอื่นๆ

เราจะเก็บรักษาประวัติการให ้อนุญาต ความชอบ และการตั้งค่าที่เกี่ยวข ้องกับสิ่งต่างๆ เช่น ข ้อมูลตําแหน่ง ข ้อมูลทางการตลาด และการแบ่ง

ปันข ้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ธุรกรรมที่ท่านทําก ับเรา

เราเก็บรักษาประวัติการซื้อ, ดาวน์โหลด, เนื้อหาที่ท่านให ้ไว ้กับเรา, คําร ้องขอ, ข ้อตกลงระหว่างท่านกับ Microsoft Mobile, ผลิตภัณฑ์

และบริการที่ให ้แก่ท่าน, รายละเอียดการชําระค่าใช ้จ่ายและการส่งมอบ, การติดต่อและสื่อสารและความสัมพันธ์กับเรา เราอาจจะบันทึกการ

ติดต่อสื่อสารของท่านกับหน่วยงานบริการลูกค ้าหรือการติดต่อกันในจุดอื่นๆ ตามกฎหมายที่มีการบังคับใช ้

ข้อมูลช่วยหาตําแหน่งและตําแหน่ง

การให ้บริการด ้านตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Location-based services) ที่หาตําแหน่งด ้วยการใช ้ดาวเทียมโทรศัพท์เคลื่อนที่, Wi-Fi หรือ

เครือข่ายอื่นตามวิธีการหาตําแหน่ง เทคโนโลยีเหล่านี้อาจเกี่ยวข ้องกับการแลกเปลี่ยนข ้อมูล ตําแหน่งที่อยู่ และอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่

แบบเฉพาะ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ Wi-Fi หรือเครือข่ายอื่นของท่านซึ่งเกี่ยวข ้องกับตัวระบุ (identifier) กับ Microsoft Mobile ผลิตภัณฑ์

ของเราอาจทํางานบนแพลตฟอร์มอุปกรณ์จํานวนมาก แอพพลิเคชั่น และบริการ ซึ่งอาจเก็บรวบรวมข ้อมูลตําแหน่งของท่าน เรามิได ้

ใช ้ข ้อมูลนี้เพื่อค ้นหาท่านเป็นการส่วนบุคคลหากไม่ได ้รับความยินยอมจากท่าน

เมื่อท่านใช ้บริการด ้านตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Location based services) และลักษณะการปฎิบัติการ (feature) ของเรา เช่น การค ้นหา

ตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ ระบบนําทางและการจัดเส ้นทาง หรือการร ้องขอข ้อมูลแผนที่ ข ้อมูลตําแหน่งที่อยู่ของท่านจะถูกส่งมายัง Microsoft

Mobile เพื่อสามารถให ้ข ้อมูลแก่ท่านได ้อย่างถูกต ้อง ซึ่งอาจรวมถึงการโฆษณาตามพื้นที่ (location based advertising)

ทําไมเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล?

Microsoft Mobile อาจประมวลผลข ้อมูลส่วนบุคคลของท่านสําหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้อาจมีการใช ้วัตถุประสงค์หนึ่งข ้อหรือมากกว่า

เพื่อมอบผลิตภ ัณฑ์และให้บริการ

เราอาจใช ้ข ้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และให ้บริการแก่ท่าน เพื่อการประมวลผลคําร ้องขอ หรืออาจมีความจําเป็น

ในการดําเนินการตามสัญญาระหว่างท่านกับ Microsoft Mobile เพื่อสร ้างความมั่นใจในการใช ้ประโยชน์และความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์

และบริการของเราเพื่อระบุตัวท่าน รวมถึงป้องกันและตรวจสอบการทุจริตและการใช ้ในทางที่ผิด

บ ัญชี

บริการบางประเภทอาจจําเป็นต ้องใช ้บัญชีเพื่อช่วยท่านในการบริหารเนื้อหาและความพึงพอใจของท่าน สําหรับข ้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู

Account Supplements ของเรา

เพื่อพ ัฒนาและบริหารจ ัดการผลิตภ ัณฑ์และบริการ

เราอาจใช ้ข ้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์บริการ การดูแลลูกค ้า การขาย และการตลาด เราอาจรวมข ้อมูล

ส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมไว ้ซึ่งเกี่ยวข ้องกับการใช ้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการเฉพาะของ Microsoft Mobile เข ้ากับข ้อมูลส่วนบุคคล

อื่นใดที่เราอาจมีเกี่ยวกับท่าน ถ ้าหากข ้อมูลส่วนบุคคลนั้นมิได ้เก็บรวบรวมไว ้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

เพื่อติดต่อสื่อสารก ับท่าน

เราอาจใช ้ข ้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน เช่น เพื่อแจ ้งท่านว่าบริการของเรามีการเปลี่ยนแปลง หรือเพื่อส่งการแจ ้งเตือน

ที่สําคัญและคําบอกกล่าวอื่นใดอันเกี่ยวข ้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา และเพื่อติดต่อท่านในส่วนที่เกี่ยวข ้องกับวัตถุประสงค์เพื่อ

การดูแลลูกค ้า

เพื่อการตลาดโฆษณาและการให้คําแนะนํา

เราอาจติดต่อท่านเพื่อแจ ้งให ้ทราบถึงผลิตภัณฑ์บริการหรือโฆษณาใหม่ที่เราอาจนําเสนอ และเพื่อทําการวิจัยตลาดหากเราได ้รับความ

ยินยอมจากท่านหรือได ้รับการอนุญาต เราอาจใช ้ข ้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให ้สามารถเสนอและให ้บริการที่เกี่ยวข ้องโดยเฉพาะ

ส่วนบุคคลได ้มากยิ่งขึ้น เช่น เพื่อให ้คําแนะนําและนําเสนอเนื้อหาและโฆษณาในการบริการที่เหมาะสมกับลูกค ้าได ้ ซึ่งอาจรวมถึงการนํา

เสนอเนื้อหาของ Microsoft Mobile และบุคคลภายนอก

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่?

เราไม่ขาย ปล่อยเช่า ให ้เช่ายืม หรือเปิดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ยกเว ้นเป็นไปตามที่ได ้ระบุไว ้ทางด ้านล่างนี้

ความยินยอมของท่านและบริการแบ่งปันทางส ังคม

เราอาจแบ่งปันข ้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถ ้าเราได ้รับการอนุญาตจากท่านให ้กระทําการดังกล่าวได ้ บริการบางประเภทอาจอนุญาตให ้ท่าน

แบ่งปันข ้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู ้ใช ้บริการหรือท่านอื่น หรือกับบริการอื่นและผู ้ใช ้บริการนั้น โปรดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนเปิด

เผยข ้อมูลส่วนบุคคลหรือข ้อมูลใดๆ ที่ผู ้ใช ้บริการรายอื่นอาจเข ้าถึงได ้

Microsoft Mobile และบุคคลภายนอกที่ได้ร ับอนุญาต

© 2014 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

27

background image

เราอาจแบ่งปันข ้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ Microsoft Mobile อื่นๆ และบุคคลภายนอกรายอื่นที่ได ้รับอนุญาต ซึ่งประมวลผลสําหรับ

Microsoft Mobile เพื่อวัตถุประสงค์ดังระบุไว ้ในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจรวมถึงการเรียกเก็บเงินผ่านผู ้ให ้บริการเครือข่ายของท่านหรือสิ่งอื่น

เป็นต ้น การส่งมอบสิ่งของที่ท่านซื้อ การให ้บริการรวมถึงบริการลูกค ้า การจัดการและการวิเคราะห์ข ้อมูลของผู ้บริโภค การตรวจสอบเครดิต

การทําวิจัยและการจัดการเรื่องการตลาดและแคมเปญอื่นดังกล่าว เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ Microsoft Mobile จากเราพร ้อมแผนของผู ้ให ้

บริการเครือข่าย เราอาจจําเป็นต ้องแลกเปลี่ยนข ้อมูลกับผู ้ให ้บริการเครือข่ายของท่านเพื่อให ้บริการแก่ท่าน

เราอาจทําการตลาดร่วมกันและการสื่อสารอื่นร่วมกับหุ ้นส่วนของเรา เช่น ผู ้ให ้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน อนึ่ง เพื่อ

หลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ซํ้ากันหรือที่ไม่จําเป็นและเพื่อจะแก ้ไขข ้อความให ้เหมาะสมกับตัวท่าน เราอาจจะต ้องทําให ้ข ้อมูลซึ่ง Microsoft

Mobile เก็บรวบรวมไว ้กับข ้อมูลซึ่งหุ ้นส่วนของเราเก็บรวบรวมไว ้มีความสอดคล ้องกันหากกฎหมายอนุญาตให ้กระทําเช่นนั้นได ้
บุคคลภายนอกที่ได ้รับอนุญาตเหล่านี้ไม่ได ้รับอนุญาตให ้ใช ้ข ้อมูลส่วนบุคคลของท่านสําหรับวัตถุประสงค์อื่น เรากําหนดให ้บุคคลเหล่า

นั้นจะต ้องกระทําตามนโยบายนี้อย่างสมํ่าเสมอ และใช ้มาตรการความปลอดภัยอันเหมาะสมเพื่อการปกป้องข ้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอาจให ้บริการโดยใช ้ทรัพยากรและเซิฟเวอร์ที่อยู่ในหลายประเทศทั่วโลก ดังนั้น ข ้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

อาจถูกโอนข ้ามพรมแดนระหว่างประเทศนอกประเทศที่ท่านใช ้บริการรวมถึงประเทศนอกพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป (EEA) ซึ่งไม่มีกฎหมาย

ที่กําหนดการคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคลไว ้เป็นการเฉพาะหรือประเทศที่มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในเรื่องการคุ ้มครองข ้อมูลที่แตกต่างออก

ไป เช่น สหรัฐอเมริกา เป็นต ้น ในกรณีดังกล่าวนั้นเราขอให ้ความมั่นใจได ้ว่ามีหลักกฎหมายสําหรับการโอนดังกล่าวและมีการให ้ความ

คุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเพียงพอตามที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช ้ได ้กําหนดไว ้ เช่น โดยการใช ้สัญญามาตรฐานซึ่งได ้

รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข ้อง (กรณีที่จําเป็น) และโดยการกําหนดเรื่องการใช ้มาตรการความปลอดภัยอื่นๆของข ้อมูลทางเทคนิค

และข ้อมูลทางองค์กรที่เหมาะสม

การเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายบ ังค ับ

เราอาจมีข ้อผูกพันตามกฎหมายที่ใช ้บังคับเพื่อให ้เปิดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลให ้แก่หน่วยงานบางแห่งหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ เช่น แก่หน่วย

งานที่บังคับใช ้กฎหมายในประเทศซึ่งเราหรือบุคคลภายนอกซึ่งกระทําการแทนในนามของเราประกอบการอยู่ เรายังอาจเปิดเผย

และประมวลผลจากข ้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช ้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ Microsoft Mobile อันชอบด ้วย

กฎหมาย เช่น ในกระบวนพิจารณาคดีทางแพ่งหรือทางอาญา

การควบรวมกิจการ

หากเราตัดสินใจขาย ซื้อ รวมหรือปรับรื้อองค์กรของธุรกิจของเราในบางประเทศ กรณีนี้อาจทําให ้เราต ้องเปิดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคล

ที่อาจเป็นผู ้ซื้อ หรือผู ้ซื้อจริงและที่ปรึกษา หรือทําให ้เราต ้องรับข ้อมูลส่วนบุคคลจากผู ้ขายและที่ปรึกษา

เราจ ัดการความล ับของเด็กอย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และบริการ Microsoft Mobile มีความประสงค์อย่างเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลทั่วไป Microsoft Mobile ไม่จัดเก็บข ้อมูลของเด็กโดยรู ้

ว่าปราศจากความยินยอมของพ่อแม่หรือผู ้ปกครอง Microsoft Mobile เผยแพร่คําแนะนําเรื่องความปลอดภัยโดยใช ้บริการอินเตอร์เน็ตใน

เว็บไซต์ของเรา

เราจ ัดการเรื่องคุณภาพข้อมูลอย่างไร?

เราดําเนินการตามขั้นตอนอันสมเหตุผลในการทําให ้ข ้อมูลส่วนบุคคลที่เราครอบครองอยู่มีความถูกต ้องอยู่เสมอและได ้ลบข ้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่

ถูกต ้องหรือที่ไม่จําเป็นทิ้งไป

เราขอสนับสนุนให ้ท่านเข ้าถึงข ้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางบัญชีของท่านเป็นครั้งคราวเพื่อทําให ้แน่ใจได ้ว่าข ้อมูลมีความทันสมัย

ข ั้นตอนในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง?

ความลับและความปลอดภัยเป็นข ้อพิจารณาหลักในการก่อให ้เกิดและการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราได ้โอนความรับผิดชอบ

ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อที่จะจัดการกับเรื่องที่เกี่ยวกับความลับและความปลอดภัย เราบังคับใช ้นโยบายภายในและแนวปฏิบัติของเราผ่านการคัดเลือก

กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริหารความเสี่ยงทั้งเชิงรุกและเชิงรับ การจัดการเรื่องความปลอดภัยและความลับ การฝึกอบรมและการประเมินผล

เราดําเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อจัดการเรื่องความปลอดภัยออนไลน์ ความปลอดภัยทางร่างกาย ความเสี่ยงในการสูญเสียข ้อมูล

และความเสี่ยงอื่นๆโดยคํานึงถึงความเสี่ยงที่พบได ้ในการประมวลผลและลักษณะของข ้อมูลที่ได ้รับความคุ ้มครอง อนึ่ง เราจํากัดการเข ้าถึงฐาน

ข ้อมูลของเราซึ่งมีข ้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ บุคคลที่ได ้รับอนุญาตซึ่งมีความจําเป็นจึงจะเข ้าถึงข ้อมูลดังกล่าวได ้

เราใช้ cookies และ web beacons ก ันอย่างไร?

Microsoft Mobile ใช ้ cookies, web beacons และเทคโนโลยีอื่นที่คล ้ายคลึงกัน เพื่อดําเนินการและปรับปรุงเว็บไซต์และข ้อเสนอ (offering) เรา

ยังใช ้ cookies สําหรับการแยกแยะตัวบุคคลและเพื่อการแสดง (display) โฆษณา เว็บไซต์ของ Microsoft Mobile บางแห่งใช ้เทคโนโลยี

การโฆษณาของบุคคลภายนอก เช่น DoubleClick เป็นต ้น เพื่อรองรับ (serve) โฆษณาต่างๆ

โดเมนส์ของเราอาจรวมองค์ประกอบ (elements) ของบุคคลภายนอกเข ้ามาไว ้ด ้วยกันซึ่งตั้งค่า cookies ในนามของบุคคลภายนอก สําหรับ

ตัวอย่างที่เกี่ยวกับเครือข่ายสังคม (social network) ของบุคคลภายนอก โปรดเข ้าเยี่ยมชม นโยบายเรื่อง Cookie ของเราเพื่อไปดูเพิ่มเติมเกี่ยว

กับวิธีการที่ Microsoft Mobile ใช ้ cookies และวิธีการที่ท่านจะสามารถทําให ้ cookies ใช ้ไม่ได ้ (disable) ได ้โดยการตั้งค่าเบราเซอร์ (browser)

หรือวิธีการอื่นๆ

© 2014 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

28

background image

ท่านมีสิทธิอะไรบ้าง?

ท่านมีสิทธิที่จะรู ้ข ้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่านเอง ท่านมีสิทธิที่จะลบหรือปรับปรุงข ้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต ้องหรือล ้าสมัย ท่าน

มีสิทธิที่จะเลิกสมัคร (unsubscribe) จากข ้อความการขายตรง (direct marketing message) และมีสิทธิร ้องขอให ้ทางเราหยุดประมวลผล

(process) ข ้อมูลส่วนตัวของท่านสําหรับวัตถุประสงค์ในเรื่องการขายตรง (direct marketing) หรือเกี่ยวกับบังคับใช ้มูลเหตุทางกฏหมาย

(compelling legal ground) อื่น อย่างไรก็ดี หากท่านเลือกไม่รับทราบ (opt-out) การตลาดและการสื่อสารอื่นๆจาก Microsoft Mobile ก็อาจจะยัง

มีการส่งคําแจ ้งเตือนเรื่องสําคัญไปให ้ท่าน

ท่านอาจใช ้สิทธิของท่านโดยการติดต่อเราได ้ที่ลิงค์นี้หรือโดยการจัดการบัญชีและสิ่งที่ท่านเลือกผ่านเครื่องมือการจัดการที่มีอยู่ (available)

เกี่ยวกับเครื่องมือและบริการของเรา ในบางกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านประสงค์ที่จะให ้เราลบทิ้งหรือหยุดการประมวลผล (process) ข ้อมูล

ส่วนตัวของท่าน สิ่งนี้อาจหมายถึงว่าเราอาจไม่สามารถให ้บริการแก่ท่านได ้อีกแล ้ว

ใครเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ?

Microsoft Mobile ณ ที่อยู่ Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland เป็นผู ้ควบคุมข ้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
นอกจากนี้บริษัทในเครือ Microsoft Mobile ที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการก็อาจเป็นผู ้ควบคุมข ้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจพบเห็น

เอกลักษณ์ของผู ้ควบคุมและรายละเอียดในการติดต่อโดยการตรวจสอบข ้อกําหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือโดยการใช ้ข ้อมูล

ในการติดต่อซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ที่ใช ้กันอยู่ในปัจจุบัน

ในเรื่องที่เกี่ยวกับข ้อปฏิบัติในการรักษาความลับของ Microsoft Mobile ท่านอาจติดต่อเราได ้ที่

Microsoft Mobile Ltd.

c/o Privacy

Keilalahdentie 2-4

02150 Espoo, Finland

สหร ัฐฯ กรอบวิธีปฏิบ ัติ Safe Habor ว่าด้วยข้อมูลส่วนต ัว

ข ้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมบนไซต์ Microsoft Mobile และบริการอาจจัดเก็บและดําเนินการในสหรัฐฯ หรือประเทศอื่นๆ ที่ Microsoft หรือบริษัท

ในเครือ หรือผู ้ให ้บริการดําเนินการอยู่ Microsoft ปฏิบัติตาม U.S.-EU Safe Harbor Framework และ U.S.-Swiss Safe Harbor Framework ที่

จัดทําขึ้นโดย U.S. Department of Commerce เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช ้ และเก็บรักษาข ้อมูลจาก European Economic Area และสวิตเซอร์

แลนด์ หากต ้องการเรียนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Safe Harbor และดูใบรับรองของเรา โปรดไปที่ www.export.gov/safeharbor/

ในการเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในโครงการ Safe Harbor ของ Microsoft เราใช ้ TRUSTe ซึ่งเป็นองค์กรภายนอกอิสระเพื่อแก ้ไขปัญหา

ที่ท่านมีต่อเราตามนโยบายและแนวปฏิบัติของเรา หากต ้องการติดต่อ TRUSTe โปรดไปที่ https://feedback-form.truste.com/

watchdog/request

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนต ัว

Microsoft Mobile อาจทําการแก ้ไข เปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว หรืออาจแก ้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเข ้ามายังไซต์นี้เมื่อใดก็ได ้

โดยมี หรือไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน ้า อย่างไรก็ตามหากนโยบายนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสําคัญหรือในทิศทางตรงข ้าม Microsoft Mobile จะ

โพสต์ข ้อความเพื่อแจ ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในส่วนต ้นของนโยบาย และบนโฮมเพจของไซต์นี้เป็นเวลา 30 วัน เราขอให ้ท่านเข ้าดูนโยบาย

เป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการแก ้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบาย

© 2014 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

29