Nokia 105 - อุปกรณ์​ทางการ​แพทย์

background image

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทํางานของอุปกรณ์สําหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุ รวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให ้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทํางานของอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ที่ไม่ได ้รับการป้องกันเพียงพอ โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู ้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นๆ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได ้รับการป้องกัน

พลังงานคลื่นความถี่วิทยุจากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่