Nokia 105 - Nghe radio

background image

Nghe radio

Sử dụng điện thoại để nghe radio.
1. Kết nối tai nghe và chọn Menu > Radio. Dây tai nghe có tác dụng như ăng-ten radio.

2. Để chuyển đến kênh kế tiếp, hãy bấm xuống.

99.0

101

4. 100.00 MHz

3. Để đóng radio, hãy bấm Tùy chọn và chọn Tắt.

Chọn

Dò đài thủ công

Lưu kênh
Dò đài tự động

Đài FM

Tắt

© 2014 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

16