Nokia 105 - Lưu ý

background image

Lưu ý...

Hướng dẫn này không phải là tất cả, có...
Để xem hướng dẫn sử dụng và để được trợ giúp giải quyết sự cố trực tuyến, hãy truy cập vào

www.nokia.com/support.
Để biết thông tin về các Điều khoản dịch vụ và Chính sách riêng tư của Microsoft Mobile, hãy truy cập

vào www.nokia.com/privacy.

© 2014 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

2