Nokia 105 - Lưu số điện thoại trong năm danh bạ riêng biệt

background image

Lưu số điện thoại trong năm danh bạ riêng biệt

Để sử dụng các danh bạ riêng biệt, hãy lưu các số liên lạc vào bộ nhớ máy.
1. Bấm Menu và chọn Danh bạ > Cài đặt.

2. Để sử dụng bộ nhớ máy, hãy chọn Chọn bộ nhớ > Trên máy.

3. Chọn Danh bạ kiểu Multi > Kiểu danh bạ > Danh bạ kiểu Multi.

4. Để thêm một số liên lạc vào một danh bạ, hãy bấm Menu và chọn Danh bạ > Cài đặt.

5. Chọn Danh bạ kiểu Multi > Quản lý danh bạ.

6. Chọn số liên lạc và đánh dấu một danh bạ.

7. Bấm Xong và lưu thay đổi.
Chọn danh bạ để sử dụng

Chọn Danh bạ kiểu Multi > Danh bạ hiện tại và chọn danh bạ bạn muốn sử dụng.
Đổi tên danh bạ

Chọn Danh bạ kiểu Multi > Đổi tên danh bạ và chọn danh bạ, nhập tên và bấm OK.